Historia Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową

„ PROMYK” w Giżycku

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Sądu Gospodarczego 21.07.2001 r. KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI:

Maria Popieluch, Krystyna Szydłowska, Maciej Adamski, Barbara Wierzbicka, Zbigniew Bolesławicz.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • pomoc osobom chorym na nowotwór, dzieciom z chorobą nowotworową i innymi chorobami nie nowotworowymi, które nie mają nadziei na wyleczenie, przewlekle chorym, długoterminowym oraz osobom niepełnosprawnym niekwalifikujących się do hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych w domu
 • wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej
 • zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą nowotworową i niepełnosprawnych
 • zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny
 • poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi
 • działalność charytatywna na rzecz chorych nowotworowych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci osieroconych
 • propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi
 • ochrona i promocja zdrowia
 • promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz dzieci osieroconych

Cel swój Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w szczególności nieodpłatnego świadczenia usług pielęgniarsko-lekarskich w domu chorego, w tym niesienie indywidualnej pomocy w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do opieki nad tymi chorymi, łącznie z przystosowaniem mieszkania, ponadto sprawując lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną i socjalną opiekę w domu chorego nowotworowego i długoterminowego
 • nieodpłatne udostępnienie sprzętu i przedmiotów niezbędnych do pielęgnacji i obsługi chorych i niepełnosprawnych
 • pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy i przygotowanie ich do pracy z chorymi lub niepełnosprawnymi w domu
 • pozyskiwanie sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych, osób fizycznych oraz osób prawnych
 • wspóldziałanie i współpracę z samorządami lokalnymi, sponsorami, mediami, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej oraz innymi organizacjami państwowymi i zagranicznymi
 • organizowanie akcji charytatywnych i akcji promocyjnych
 • przyjmowanie realizacji zadań publicznych zgodnych ze statutem na podstawie zleceń uzyskanych od organów administracji publicznej i Narodowego Funduszu Zdrowia

 

W 2002 roku zgodnie ze Statutem zarejestrowaliśmy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ DOMOWEJ w Giżycku ul. Pionierska 11 tel./fax. 87 428 41 71.

 

W 2006 r. Stowarzyszenie uzyskało status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS. 0000030497

Stowarzyszenie jest członkiem Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Społecznej w Olsztynie jesteśmy w Sieci Palium.

 

Od 2011 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "PROMYK" zostaje podmiotem leczniczym. W swoim składzie ma przedsiębiorstwo - Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej. W przedsiębiorstwie tym utworzono następujące komórki organizacyjne:

 1. Hospicjum Domowego w Giżycku
 2. Hospicjum Domowego w Węgorzewie
 3. Poradni Medycyny Paliatywnej w Giżycku
 4. Poradni Medycyny Paliatywnej w Węgorzewie
 5. Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w Giżycku
 6. Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w Węgorzewie
 7. Hospicjum Domowego dla Dzieci w Giżycku

 

Na przestrzeni kilku lat działalności Stowarzyszenie przeprowadziło dużo różnorodnych akcji.

Były to akcje lokalne jak i ogólnokrajowe organizowane przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku.

 

Skład obecnego Zarządu:

 

PREZES:  Maria Popieluch pielęgniarka Hospicjum Domowego w Giżycku
Wiceprezes:  Katarzyna Niedbajło pielęgniarka Hospicjum Domowego w Giżycku
Sekretarz:  Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Domowym w Giżycku
Skarbnik:  Monika Dziel pielęgniarka Hospicjum Domowego w Giżycku
Członek:  Olga Ostapkowicz pracownik socjalny Hospicjum Domowego w Giżycku

 

OPP - Organizacja Pożytku publicznego

 

Stowarzyszenie od czasu , gdy otrzymało status opp z 1% podatku dokonuje zakupów sprzętu medycznego, który w pierwszej kolejności jest bezpłatnie wypożyczany chorym na chorobę nowotworową w okresie terminalnym, a następnie chorym nie nowotworowym z powiatu Giżycko i Węgorzewo.

Jest to następujący sprzęt:

 • łóżka elektryczne
 • koncentratory tlenu
 • stoliki przyłóżkowe
 • chodziki( różne)
 • ssaki elektryczne
 • pompy infuzyjne
 • materace przeciwodleżynowe
 • wózki dla niepełnosprawnych
 • laski, kule
 • inhalatory
 • krzesło sedesy
 • stół do masażu (przewoźny)
 • inny sprzęt do rehabilitacji w domu chorego
 • rynienki do mycia głowy w łóżku
 • stojaki do kroplówek
 • pulsoksymetry
 • wanna do kąpieli ciężko chorego w łóżku
 • inny sprzęt potrzebny do stosowania udogodnień( wałki, poduszki, podpórki, lejce itp)

Ww sprzęt służy chorym w Hospicjum Domowym, Poradni Medycyny Paliatywnej i Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej w Giżycku i Węgorzewie oraz Hospicjum Domowego dla Dzieci

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ rozpoczął swoją działalność w 2002 r.

Obecnie jest przedsiębiorstwem w stowarzyszeniu "PROMYK".

Zakład jest działalnością statutową Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego oraz przepisów obowiązujących w Zakładach Służby Zdrowia.

Na czele Zakładu działa Zarząd Stowarzyszenia "PROMYK":

 • Monika Dziel pielęgniarka HD w Giżycku
 • Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca HD w Giżycku
 • Kataryzna Niedbajło pielęgniarka HD w Giżycku
 • Anna Sidorowicz pielęgniarka SPO w Węgorzewie

Zarząd na stanowisko dyrektora od początku swojej działalności powołał MARIĘ POPIELUCH z wykształcenia mgr pielęgniarstwa 1979 r. Akademia Medyczna w Lublinie.

 

W Niepublicznym Zakładzie Oieki Paliatywnej Domowej (przedsiębiorstwo) pracują:

 • Dr n med. Maciej Adamski lekarz specjalista Medycyny Paliatywnej zastępca dyr. ds. leczenia - Hospicjum Domowe w Giżycku, Poradnia Medycyny Paliatywnej w Giżycku i Węgorzewie
 • Lekarz pediatra Andrzej Romanowicz - Hospicjum Domowe dla Dzieci w Giżycku
 • Dr n med. Anna Lachowicz Wawrzyniak lekarz - Hospicjum Domowe w Giżycku
 • Lekarz Jacek Rogalski w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej - Hospicjum Domowe w Węgorzewie
 • Lekarz specjalista choroby zakaźne Jacek Rogalski - Hospicjum Domowe w Węgorzewie
 • Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca wykształcenie wyższe zawodowe - Hospicjum Domowe w Giżycku
 • Monika Dziel mgr pielęgniarstwa specjalista z pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej - Hospicjum Domowe w Giżycku i Poradnia Medycyny Paliatywnej
 • Katarzyna Niedbajło pielęgniarka licencjat koordynator wolontariatu - Hospicjum Domowe w Giżycku
 • Małgorzata Bohun licencjat pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej - Hospicjum Domowe w Węgorzewie i Poradnia Medycyny Paliatywnej
 • Anna Sidorowicz specjalista pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej - Domowa Długoterminowa Opieka Pielęgniarska w Węgorzewie
 • Ewa Gajdasz licencjat z pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej - Domowa Długoterminowa Opieka Pielęgniarska w Węgorzewie
 • Sylwia Miklus kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa długoterminowego - Domowa Długoterminowa Opieka Pielęgniarska w Giżycku
 • Ewa Piestrzyńska licencjat z pielęgniarstwa - Domowa Długoterminowa Opieka Pielęgniarska w Giżycku
 • Olga Ostapowicz pracownik socjalny wykształcenie wyższe magisterskie - Hospicjum Domowe w Giżycku i Węgorzewie
 • Agnieszka Fatyga licencjat - technik fizjoterapii - Hospicjum Domowe w Giżycku i Węgorzewie
 • Urszula Kalinowska psycholog - Hospicjum Domowe w Giżycku
 • Lena Anzulewicz-Gibowicz psycholog - Hospicjum Domowe w Węgorzewie
 • Marzenna Sroka księgowa
 • Jarosław Lenda informatyk

 

Lekarz i dwie pielęgniarki kończą specjalizację z Medycyny Paliatywnej.

Personel pracuje zgodnie z wymogami NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w Olsztynie.

Wszyscy pracownicy są członkami Stowarzyszenia.

 

Akcje w Stowarzyszeniu:

2005 r.

 • Koncert "Hospicjum to też życie" w Giżycku - zapoczątkował zorganizowanie stacjonarnego Hospicjum. Odbyła się pierwsza zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego zwłaszcza koncentratorów tlenu.

2006 r.

 • Powstają dwie grupy wsparcia dla osieroconych w HD Giżycku i HD Węgorzewie
 • Udział w marszu "NADZIEJA" w Węgorzewie
 • Od ROTARY CLUB w Giżycku otrzymaliśmy dwa puls oksymetry dla chorych
 • Rada Miasta w Węgorzewie przekazała 5.000,00 zł. na zakup koncentratora tlenu
 • Dwie Panie NOTARIUSZ w Giżycku przekazały po 1.050,00 zł. na zakup sprzętu
 • Wykupiono lokal dla Stowarzyszenia przy ul. Pionierskiej 11 w Giżycku za wartość 1%
 • Opracowano projekt plakatu na uzyskanie 1% podatku na 2007 r.

2007 r.

 • 17.03.2007 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • Działają grupy wsparcia w HD w Giżycku i Węgorzewie zajęcia prowadzi Pani Mgr Izabela Malinowska psycholog
 • Jesteśmy członkiem Federacji Organizacji Społecznej w Olsztynie tworzymy SIEĆ "PALIUM"
 • Maria Popieluch wchodzi w skład zespołu roboczego w FOSie Olsztyn do opracowania "Wojewódzkiego Programu na rzecz ludzi starszych"
 • Kontrola z NFZ w NZOPD w Giżycku i Węgorzewie
 • Zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci osieroconych
 • Koncert "Hospicjum to też życie" w Giżycku
 • Kiermasz rzeczy przekazanych przez chorych i ich rodziny w czasie koncertu
 • Wolontariusze akcyjni to słuchacze Szkoły Policealnej w Giżycku
 • Wpłynęły pieniądze z 1% podatku ponad 79.928,55 zł.

2008 r.

 • Komputery, które Stowarzyszenie otrzymało z Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku wypożyczyliśmy dzieciom osieroconym i rodzin biednych w Węgorzewie i Giżycku. Cztery komputery
 • Zorganizowaliśmy DZIEŃ OTWARTY w HOSPICJUM w Giżycku i Wegorzewie. Zorganizowaliśmy wigilię dla chorych z Giżycka i Węgorzewa z udziałem personelu i wolontariuszy
 • Zakupiliśmy łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, podjazd dla niepełnosprawnych chorych

 2009 r.

 • Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny
 • Zakupiono sprzęt medyczny (łóżka elektryczne, chodziki, wózki)
 • Koncert w Węgorzewie
 • Kiermasz rzeczy chorych i ich rodzin w czasie koncertu
 • Zbiórka pieniędzy w czasie koncertu
 • Dopracowaliśmy nasz plakat, wizytówki naklejki do oznakowania sprzętu
 • Zorganizowano wigilię chorym i ich rodzinom
 • Zorganizowaliśmy zbiórkę żywności dla najbiedniejszych chorych w Giżycku I Węgorzewie
 • Rozdaliśmy paczki naszym pacjentom, które otrzymaliśmy z FOS z Olsztyna

 

Na rzecz Stowarzyszenia Radio Planeta w Giżycku zorganizowało BAL CHARYTATYWNY podczas którego przeprowadzono aukcję i zebrano ponad 4.000,00 zł. Pieniądze te przekazano dzieciom chorym na chorobę nowotworową z Giżycka. Każde dziecko otrzymało 2.037,37 zł.

Są bardzo ambitne plany na kolejne lata ale o nich w aktualnościach...